Om næringen

Stavanger-regionen er Norges tredje største byregion og landets energihovedstad. Regionens maritime næringsklynge regnes som en viktig bidragsyter til verdiskaping både regionalt og nasjonalt.

Generelt sett har regionen et allsidig og dynamisk næringsliv som er kjent for nyskaping, noe aktiviteten i den maritime sektoren understreker. Internasjonal orientering og aktive nettverk bidrar til å styrke regionens posisjon som åpen og tilgjengelig.

Rederivirksomhet har lange tradisjoner i Stavanger-regionen, og spiller fremdeles en sentral rolle som arbeidsgiver og samfunnspilar. Flere av de lokale rederiene er i dag innenfor kategorien maritim offshore virksomhet, og verdens ledende oljeselskaper og forsyningsindustri har kontorer i Stavanger-regionen. Det gjør den maritime klyngen tiler en viktig brikke i landets verdiskaping innen olje- og gassvirksomhet. Regionens petroleumsrelaterte industri sysselsetter samlet cirka 45.000 mennesker, altså rundt 50% av alle sysselsatte innen petroleumsrettet virksomhet i Norge.

Stavanger-regionen er et internasjonalt energisenter, og kjent for å være først ute med å ta i bruk ny offshoreteknologi. Det finnes en betydelig kompetanse i regionens maritime sektor, samt et sterkt FoU-miljø. Strenge norske miljøkrav og sameksistens med fiskerinæringen er viktige pådrivere for utviklingen av spisskompetanse på miljøsiden.