Maritime forecast to 2050

Publisert 31. January, 2018

Over 40 personer møtte opp for å høre DNV GLs vurderinger av hvordan verdens energiframtid vil se ut og hvordan dette vil påvirke maritim næring

Over 40 deltakere på årets første nettverkssamling hos DNV GL

Sverre Alvik fra DNV GL presenterte framtidsbildene for oss og hovedkonlusjonene er som følger:

Energi:

 • Verdens energiforbruk vil flate ut etter 2030
 • Utbyggingen av sol- og vindkraft vil fortsette, mens olje og kull er i ferd med å nå toppen
 • Etterspørselen etter olje vil trolig gå kraftig ned fra 2030-tallet og utover

Til tross for at fossil energi blir mindre viktig enn før, så forsvinner ikke disse energikildene med det første.

Hydrokarboner vil fortsatt stå for til sammen 44 prosent av energimiksen globalt i 2050, ned fra 53 prosent i dag. Men dette skyldes særlig en vekst i forbruket av gass frem til 2035. I 2050 vil oljeproduksjonen offshore, hvor Norge er en viktig aktør, ha halvert seg fra dagens 30 millioner fat per dag, skriver DNV GL i rapporten.

Vind- og solenergi vil utgjøre henholdsvis 14 prosent og 13 prosent av verdens totale energibehov.

Mens kull og olje vil falle som andel av det totale energiforbruket, vil naturgass passere kull allerede i 2019 og fra 2034 til 2050 vil gass være verdens største energikilde.

Sverre Alvik presenterte DNV GL sin rapport Maritime Forecast to 2050

Maritim:

Etterspørselen etter sjøtransport vil vokse med 60% fram til 2050

 • Veksten vil bli størst i Asia
 • Bulk vil fortsette å vokse, men mindre enn de siste årene, og på andre områder enn i dag:
  • Kull vil gå ned
  • Jernmalm vil øke
  • Korn vil øke
 • Oljetransport vil øke fram til 2030 og deretter gå ned
 • Gasstransport vil ha en økning i hele perioden
 • Kontainertransport vil ha en økning på 2,4% per år

Offshoreaktiviteten vil reduseres

 • Halvering av aktvivitet knyttet til seismikk, drilling og konstruksjon på nye felt
 • Redusert aktivitet for eksisterende felt
 • Stor vekst i offshore vind og havbruk åpner nye markeder for offshorerederiene

Maritim flåte vil vokse, men ikke like mye som handelsveksten

 • Størst økning i gass- og kontainersegmentet

Drivstoff

 • I dag går 99% av skipene på olje
 • Fram mot 2050 vil vi få en endret energimiks (ulik fordeling for deep sea og short sea):
  • 47% olje
  • 32% LNG
  • 18% biogass
  • 3% elektrisitet

Hvilken effekten vil et lavkarbon-samfunn ha for fremtidens skip?

Fremtidens skip må være fleksibelt med tanke på:

 • Last
 • Hastighet
 • Drivstoff

Mye er usikkert
Faktorer som nye handelsvarer, miljøkrav, digitalisering, økt gjenvinning og innovasjon vil kunne påvirke framtidsbildet som er skissert.

Se presentasjonen her:

ETO and Maritime Forecast to 2050 – Maritimt Forum