Kystverkets brukerforum ønsker seg enhetlig rapportering i hele Europa

Publisert 15. December, 2015

Kystverket avholdt nylig sitt brukerforum med representanter fra rederier og maritime næringsorganisasjoner. SafeSeaNet Norway fikk gode skussmål og er ønsket implementert i EU

Kystverket Vest sine kontorer i Haugesund

Kystverket Vest sine kontorer i Haugesund

SafeSeaNet Norway er et elektronisk meldingssystem til sjøs utviklet av Kystverket for å forenkle og effektivisere rapportering langs ulike parametre. Systemet skal også styrke samhandlingen mellom ulike mottakere av informasjonen som samles inn fra skipene, det være seg Tollvesenet, Politiet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, havn eller Forsvaret. Fra den 1. januar kommer også Skatteetaten inn.

Jarle Hauge i Kystverket viste til at det i Europa fortsatt finnes en mengde formater for ulike type innrapportering. Han viste blant annet til innrapportering av for eksempel skipsavfall hvor det skal finnes hele 49 ulike formater. Andre ting det rapporteres på er for eksempel mannskap og farlig last. Fra den 1. januar 2016 skal det også rapporteres på godsmengde, noe som kan gi bedre informasjon til allmennheten om godsstrømmer.

Forenklingen og effektiviseringen gjennom SafeSeaNet Norway har i følge Hauge resultert i at 140 årsverk innenfor offentlige etater som mottar informasjon fra skipstrafikken, har blitt omdisponert til nye gjøremål.

Brukerforumet møttes i Kystverket Vest sine lokaler i Haugesund. Flere representanter fra næringen sa seg tilfreds med forbedringen av rapporteringssystemet og ba Kystverket ta initiativ i IMO og EU for å få til liknende. SafeSeaNet Norway er en såkalt “single window” løsning. – Hvorfor skulle ikke samme kunne bli tatt i bruk internasjonalt? spurte næringen.

Kystverket viste til at initiativ mot IMO og EU allerede er på gang.

(Tekst og foto Sverre Meling jr.)