Fortrinnsrett til ny ansettelse

Publisert 9. April, 2018

Flere bedrifter innen olje & gass, oljeservice og shipping øker nå bemanningen som følge av høyere aktivitet i markedet og tildeling av nye kontrakter. Bedriftene står i utgangspunktet fritt til å velge hvem de vil ansette, men det finnes unntak. Her får du en grunnleggende gjennomgang av sentrale punkter i arbeidsmiljølovens og skipsarbeidslovens regler om fortrinnsrett

Kilde: Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA

Det er et grunnleggende prinsipp innen arbeidsretten at det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven overholdes. Det er derfor viktig å være oppmerksom på de lovfestede rettigheter og plikter som påhviler arbeidsgiver til enhver tid. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre erstatningsansvar, både for økonomisk og ikke-økonomisk tap.

For omorganisering og nedbemanning er det tilsvarende lovbestemte plikter og rettigheter som for prosesser ved nyansettelser. Problemstillingene en møter og de vurderingene en må ta kan være vanskelige og noen ganger rettslig uavklart.

Bakgrunn
Med fortrinnsrett menes en arbeidstakers rett til, og arbeidsgivers plikt til å tilby arbeidstaker, en stilling i virksomheten, forutsatt at lovens vilkår er oppfylt.
Opprinnelig var formålet med bestemmelsen om fortrinnsrett til å etablere et effektivt stillingsvern ved å forhindre bedrifter fra å iverksette kortvarige driftsinnskrenkninger for å skifte ut arbeidstokken, for de tilfeller hvor det ikke kunne ha skjedd ved en saklig oppsigelse.

Reglene om fortrinnsrett ved nyansettelser er behandlet i arbeidsmiljølovens kapittel 14, og skipsarbeidslovens kapittel 3. Bestemmelsene gir en arbeidstaker som er blitt sagt opp på grunn av virksomhetens forhold fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, dersom arbeidstakeren er kvalifisert for stillingen. Driftsinnskrenkninger, rasjonaliseringstiltak eller andre former for omstilling er de vanligste grunner for oppsigelse grunnet virksomhetens forhold.

Hva utløser fortrinnsretten?
Bestemmelsen om fortrinnsrett er relevant bare ved «ny ansettelse» i samme virksomhet, herunder midlertidige tilsettinger, f. eks. for å erstatte en arbeidstaker i permisjon. Med «samme virksomhet» menes det rettssubjektet som er arbeidstakers motpart. I konsernforhold må de enkelte virksomhetenes tilknytning vurderes separat for vurderingen om de er å anse som samme eller adskilte «virksomheter». Vilkåret om «ny ansettelse» innebærer at interne omplasseringer eller lignende ikke utløser fortrinnsrett. Det vil også være tilfellet dersom arbeidsgiver har et udekket arbeidsbehov.

Dersom en stilling lyses ut og en ansettelsesprosess iverksettes, vil fortrinnsrett derimot utløses selv om arbeidsgiver har tenkt å bemanne stillingen ved internt opprykk. For det tilfellet at arbeidsgiver stiller en ansettelsesprosess i bero fordi den fortrinnsberettigede er søker, kan dette utløse krav om erstatning. En arbeidsgiver kan ikke utforme en stillingsannonse med det formål å unngå at enkelte arbeidstakere kan benytte fortrinnsretten. Det er arbeidsgiverens reelle behov som er forutsetningen for vurderingen av fortrinnsretten. Dersom berostillelsen skyldes endrede behov i virksomheten må det imidlertid kunne aksepteres at fortrinnsretten bortfaller.

Det er lagt til grunn at fortrinnsretten utløses ved midlertidig ansettelse, idet dette også vil være en ny ansettelse. Generelt vil ikke innleie av arbeidstakere etter arbeidsmiljølovens regler betraktes som ny ansettelse, siden arbeidstaker som leies inn allerede har et ansettelsesforhold til utleier. Innleie kan likevel ses på som en omgåelse av fortrinnsretten og må derfor vurderes konkret.

Les mer om hvem som er fortrinnsberettiget, varighet og bortfall av fortrinnsretten,  flere fortrinnsberettigede til samme stilling og virkninger av brudd på reglene om fortrinnsrett, i linken under.
Fortrinnsrett-til-ny-ansettelse

Medlemsfordel
For medlemmer av Maritimt Forum for Stavangerregionen og Stavanger Rederiforening, som har spørsmål i anledning dette temaet, er Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA tilgjengelig til å bistå, og de tilbyr en vederlagsfri første konferanse hvor problemstillinger kan drøftes og besvares.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller behov for bistand i tilknytning til ansettelser eller andre arbeidsrettslige områder.

Stina Spanne
ssp@kklaw.no
+47 92 84 75 11
Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA

Med sine 10 års in-house erfaring innen oljeservice og offshoreindustrien har Stina Spanne bred operative erfaring fra rådgiving, forhandlinger, prosjektoppfølging, tvisteløsning og arbeidsrettslige problemstillinger. Hun har blant annet vært involvert i flere omorganiseringsprosesser i de senere år.