Det er lov å snu i tide!

Publisert 24. May, 2018

Maritimt Forum har hatt leserbrev på trykk i de toneangivende avisene på Vestlandet. Saken er fortsatt avgiftsfritak for CO2 på gassfremdrift i skipsfarten. Vi ber Stortinget om å snu

Foto: Kimm Saatvedt/Palookaville

Leserbrev:

Da forslaget til statsbudsjett 2018 ble fremlagt i fjor, reagerte hele den maritime næringen på regjeringens forslag om å fjerne fritaket for CO2-avgift for naturgassfremdrift i skipsfarten. Hele den maritime næringen ønsket fortsatt fritak, men fikk det dessverre ikke. Med revidert nasjonalbudsjett har Stortinget fått en sjanse til å snu i tide, og vi håper de griper muligheten.

1. januar 2018 fjernet regjeringen fritaket fra CO2-avgift på flytende naturgass (LNG) som drivstoff på skip. Avgiften ble også økt til 500 kroner per tonn CO2. Dette har gjort LNG 25% dyrere. Rederier rapporterer nå om at LNG er like dyr eller dyrere enn marin diesel (MGO).

LNG-skip koster betydelig mer enn konvensjonelle dieseldrevne fartøy. Lavere pris på LNG enn MGO og støtte fra NOx-fondet, har tidligere gjort bygging av LNG-drevne fartøy mulig. Med CO2-avgiften tas den økonomiske driftsfordelen bort, og rederiene har ikke lenger insentiv til å velge LNG som løsning. Samtidig mister NOx-fondet et av sine viktigste utslippsreduserende tiltak. Norges forpliktelser iht. Gøteborgprotollen vil således bli vanskeligere å oppfylle.

Den innførte CO2-avgiften på LNG vil gi opptil 500.000 tonn i økte CO2-utslipp fra skipsfarten fram mot 2030, viser en ny beregning fra DNV GL. Samtidig øker driftskostnadene for de mest miljøvennlige skipene på norskekysten med 2-3 millioner kroner per år. En CO2-økning på 500.000 tonn tilsvarer halvparten av den samlede CO2-reduksjonen som oppnås ved å elektrifisere hele den norske fergeflåten.

15. mai ble revidert nasjonalbudsjett fremlagt, og regjeringen foreslår ingen endringer eller nye vurderinger av konsekvensene som det vedtatte forslaget nå tegner et tydelig bilde av. Maritimt Forum i Bergen, Stavanger, Ålesund og på Haugalandet og i Sunnhordland, oppfordrer stortingsrepresentanter fra Vestlandet om å gripe muligheten et revidert nasjonalbudsjett gir til å snu i tide. Hvis man ikke snur, vil denne avgiftspolitikken føre med seg økte CO2-utslipp og samtidig føre til at man effektivt undergraver den formidable utslippsreduksjonen som det offentlige sammen med næringen har stått for særlig innenfor fergeflåten de siste årene, men også innenfor offshoreflåten og deler av nærskipsfarten.

Vi er alle for at forurenser skal betale, og vi skal dekarbonisere den betydelige, norske skipsflåten. Greier vi det kan CO2-utslipp reduseres, ikke bare i Norge, men også internasjonalt gjennom eksport av norsk teknologi – noe som igjen kan være et betydelig bidrag til fremtidig sysselsetting innenfor maritim næring.

Den internasjonale maritime organisasjonen IMO, der Norge spiller en viktig rolle, vedtok senest i april 2018 at utslippene av klimagasser skal halveres frem mot 2050. IMO utreder nå tiltak som skal virke fra 2025.

VI BER DERFOR OM AT TIDLIGERE FRITAK FRA CO2-AVGIFT FOR LNG SOM DRIVSTOFF PÅ SKIP GJENINNFØRES FRAM TIL 2025.

Fride Solbakken – daglig leder Maritimt Forum Stavangerregionen
Sverre Meling jr. – daglig leder Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland
Harald Victor Hove – daglig leder Maritime Bergen
Arnfinn Ingjerd – daglig leder Maritimt Forum Nordvest

Leserbrev i Stavanger Aftenblad