Pressemeldinger

04. februar 2014

Rekordvekst i maritim næring

Nye nøkkeltall viser en vekst i maritim næring på hele 14 prosent fra 2011 til 2012 til 160 milliarder kroner. I 2012 økte næringens samlede verdiskaping og omsetning med henholdsvis 20 og 45 milliarder fra året før. Med en eksportverdi på 220 milliarder en dette nå en av hoved-driverne for veksten i norsk økonomi.

Last ned pressemeldingen her!

19. september 2013

Klare forventninger fra maritim næring til ny regjering

En offensiv næringspolitikk der ordningene forsterkes, ikke svekkes.  Det var hovedbudskapet fra maritim næring da Maritimt Forum overleverte innspill til regjeringsforhandlingene til sentrale representanter for de borgerlige partiene i Stortinget.  

Last ned hele pressemeldingen her.

03. september 2013

Strategi for mer gods sjøvegen

Maritimt Forum er fornøyde med at regjeringen presenterer en egen nærskipsfartstrategi for å gjøre sjøvegen mer attraktiv og avlaste veinettet. Regjeringen fortjener ros for å sette av penger for å flytte gods over på sjøvegen.

Last ned hele pressemeldingen her.

30. august 2013

Stø Kurs 2020 – offensiv maritim strategi fra regjeringen

Maritimt Forum mener regjeringen har lagt fram en offensiv maritim strategi. Norge har en avansert og teknologitung maritim næring som kontinuerlig må videreutvikles for å hevde seg globalt, og «Stø Kurs 2020» har mange gode tiltak som gir en framtidsrettet og mer forutsigbar maritim politikk. Å satse på norsk sjøbasert kompetanse, innovasjon og å stimulere til grønnere skipsfart er en god investering i framtidig verdiskaping. Et tydeligere nordområdefokus gjenspeiler nye kommersielle muligheter der Norge må vise veg for ansvarlig og trygg bruk av sjøvegen.

Last ned hele pressemeldingen her.

12. april 2013

Innspill til nasjonal transportplan – NTP

Norge trenger å få mer last over fra trailere til sjøvegen som ligger der ferdig salta og brøyta. Ferjefri E39 er et særdeles viktig prosjekt for norsk næringsliv. Vi trenger bedre infrastruktur for å opprettholde vår konkurransekraft. Det visjonære prosjektet ferjefri E-39 gir mulighet for tettere og mer effektiv samhandling mellom folk og bedrifter langs kysten.

Last ned hele pressemeldingen her.

08. februar 2013

Sterk vekst i den maritime klyngen

Den maritime næringen i Norge har en samlet verdiskaping på nesten 150 milliarder kroner og sysselsetter mer enn hundre tusen personer. Næringens andel av den totale verdiskapingen i norsk næringsliv er på 10 prosent – når oljeselskapene holdes utenom. Verdiskapingen har aldri vært høyere enn i 2011, og næringen har kanskje aldri hatt en så sterk internasjonal posisjon som i dag.

Last ned hele pressemeldingen her.

08. oktober 2012

Positivt med fortsatt “stø kurs” i den maritime politikken

Statsbudsjettet 2013 fortsetter med en stø kurs i den maritime politikken. Fjerningen av kystavgiften sparer næringen for 32,9 millioner kroner og vil bidra til å få mer gods over fra vei til sjø og økte garantirammer til GIEK bidrar for å sikre næringen tilgang til finansiering.  Dette gir næringen forutsigbarhet. Men i regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2013reguleres det heller ikke denne gang for sjøfolkenes refusjonsordning for generell lønnsutvikling eller pris- og inflasjonsvekst. Det statiske taket regjeringen innførte i 2008 ligger fast. Det betyr i realiteten at den norske ordningen hvert år svekker sin konkurransekraft. Like konkurransevilkår er en forutsetning for at norsk maritim næring med 100 000 arbeidsplasser skal kunne være en viktig verdiskaper i det norske samfunn.

Last ned hele pressemeldingen her.

04. september 2012

Norske sjøfolk taper konkurransen

En ny forskningsrapport fra Fafo viser at ansatte med erfaring fra sjøen utgjør kritisk kompetanse for landbaserte virksomheter i den norske maritime næringen. 7 av 10 mener at ansatte med praktisk erfaring fra sjø er viktige for innovasjon og nytenkning i virksomheten. Næringen frykter en kraftig svekkelse fremover fordi rammevilkårene for norske sjøfolk ikke lenger er konkurransedyktige, sier styreleder i Maritimt Forum Even Aas.

Last ned hele pressemeldingen her.

10. Februar 2012

– Viktig initativ for å få mer gods over på kjøl

Maritimt Forum kunne i dag ønske velkommen til lanseringen av kampanjen – “Fra vei til sjø“! Det er stortingsrepresentant Else-May Botten (A) som har initiert kampanjen for å samle innspill til hvordan man i fellesskap skal kunne få løftet mer gods over fra landeveien over på sjøveien. Også nestleder og parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, og statssekretær Kristine Gramstad deltok på lanseringen. Representanter fra den maritime klyngen og LO-leder Roar Flåthen kom alle med synspunkter på hva som må til får å nå det viktige målet.

Last ned hele pressemeldingen her

20. Oktober 2011

VI TRENGER EN VARIG LØSNING FOR NORSK EKSPORTFINANSIERING

Finansdepartementet varslet i går kveld en forlengelse av Eksportfinans’ midlertidige unntak fra EUs kapitaldekningsdirektiv. Det betyr at Eksportfinans får drive videre som i dag i ytterligere ett år.

Maritimt Forum har i lengre tid vært bekymret for konsekvensene av EUs kapitaldekningsdirektiv for Eksportfinans’ mulighet for å tilby langsiktig finansiering til norske eksportbedrifter. Det maritime næringslivet i Norge konkurrerer med virksomheter i andre europeiske land som har bedt om og fått unntak fra direktivet. Norske myndigheter har ikke bedt om unntak, men Eksportfinans ble innvilget et midlertidig unntak ut 2011. Regjeringen viderefører dette unntaket ytterligere ett år, dvs. frem til 31. desember 2012 og fremhever at det skal jobbes videre med å finne en permanent løsning.

Last ned hele pressemeldingen her

6. oktober 2011

Maritimt Forum om forslag til Statsbudsjett 2012:

– Bekymret for utviklingen i den maritime kompetansen

Et stramt budsjett er viktig for kronekursen og hensynet til aktivitet og sysselsetting i konkurranseutsatt sektor. For de bortimot 100.000 ansatte man finner i den maritime næringen i Norge er det forutsigbare rammevilkår som i stor grad avgjør den internasjonale konkurransen man deltar i på en daglig basis.

Dessverre er det imidlertid slik at til tross for gode rekrutteringskampanjer inn mot norsk ungdom, så finner man allikevel en nedadgående kurve i antall norske sjøfolk i refusjonsordningen. Slik den norske ordningen er innrettet, taper man i konkurranse med andre europeiske nettolønnsordninger.

Last ned hele pressemeldingen her

6. oktober 2011

Maritimt Forum om forslag til Statsbudsjett for 2012:

Sjøtransport: Et lite skritt i riktig retning

Regjeringen reduserer sjøtransportens avgifter til fyr og merker i forslag til Statsbudsjett for 2012. Den såkalte kystavgiften er redusert i tråd med til sammen 83 millioner kroner gjennom de siste tre årene. I tråd med Nasjonal Transportplan faller avgiften bort i 2013.

– Dette er et skritt i riktig retning for å få mer av godstrafikken bort fra veiene, sier Jørn Prangerød, daglig leder i Maritimt Forum. Men han legger til at det må mer til hvis målsetningen som næringen og politikerne har felles om å overføre gods fra vei til sjø skal nås.

Last ned hele pressemeldingen her

11. Mars 2011

Regjeringens kompromiss om olje og gass i nord:

Maritimt Forum: Vil kunne gi interessante utviklingsmuligheter og oppdrag for maritim næring

– Forutsigbarhet i olje- og gasspolitikken i nord er svært viktig også for den maritime næringen i Norge. Selv om det lå i kortene, beklager vi at ikke de uåpnede områdene utenfor Lofoten konsekvensutredes i denne omgang. Oppdateringen av forvaltningsplanen åpner imidlertid interessante muligheter for oljeselskapene. Det vil igjen kunne gi leverandørindustrien og maritim næring utviklingsmuligheter, sier daglig leder i Maritimt Forum Jørn Prangerød.

De siste 10 årene har vi sett en tydelig offshoredreining i den maritime næringen. Det er maritim virksomhet i skjæringspunktet til olje- og gass som vokser mest i Norge. Oljeselskapenes interesse for norsk sokkel er derfor viktig. Sett fra et norsk ståsted er forutsigbare rammer for utvikling av petroleumsvirksomhet i nord en meget viktig driver for teknologi- og miljøutvikling også i maritim næring fremover. Hele 85 prosent av det som bygges på norske verft er teknologitunge spesialfartøy til offshoremarkedet.

Last ned hele pressemeldingen her

20. Januar 2011

Offshoreservicefartøy får likevel fritak for CO2-avgift på gass

Offshoreservicefartøy var i utgangspunktet ikke favnet av fritaket om CO2-avgiften som ble innført på gass fra og med 1. September 2010.  I den anledning opprettet Maritimt Forum kontakt med Finansdepartementet via brev tidligere i Januar 2011. Frem til det tidspunktet vil departementet innvilge dispensasjon med virkning fra 1. september 2010 – altså fra dagen avgiften ble innført. Innbetalt avgift blir refundert.

Last ned hele pressemeldingen her