Høringer

Maritimt Forum bidrar på vegne av næringen til at politiske beslutninger bygger på et best mulig faktagrunnlag. Vi jobber for å styrke konkurransedyktige rammevilkår slik at næringen kan videreutvikle sitt unike samspill i og fra Norge.

Høring – Gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EF (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD)

Maritimt Forum viser til høringsbrev datert 21. mars 2013, vedrørende høring om forslag til lov om forvaltning av alternative investeringsfond mv. – gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EF (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD).

Last ned høringsuttalelsen her.

Brev til finansministeren om Statsbudsjettet 2013 – Fortsatt “Stø kurs”!

FAFO-rapporten “Fra sjø til land” viser at 7 av 10 bedriftsledere i maritim næring er avhengige av ansatte med praktisk erfaring fra sjøen, spesielt for innovasjon og nyvinninger. I denne sammenheng ønsker Maritimt Forum å poengtere viktigheten av å styrke refusjonsordningen for sjøfolk. Maritimt Forum deler regjeringens ambisjoner i den maritime strategien “Stø kurs”, men for å bevare viktig kompetanse på norsk jord er hele den maritime verdikjeden avhengige av norske sjøfolk.

Last opp Maritimt Forums brev til finansministeren her.

REVIDERING AV STØ KURS

Regjeringens maritime strategi «Stø kurs» har gitt næringen forutsigbarhet og bidratt til den veksten vi har sett i maritim næring de siste årene. I evalueringen av strategien mener Maritimt Forum at nåværende strategi må videredøres og forsterkes for at næringen burde ha et svært godt utgangspunkt for å kunne levere attraktive arbeidsplasser og høy verdiskaping til det norske samfunnet også fremover.
Last opp Maritimt Forums høringsuttalelse om “Stø kurs” til NHD [30. april 2012]

REVIDERING AV EUS STATE AID GUIDELINES

EUs “State Aid Guidelines” er EUs retningslinjer om statsstøtte. Selv om statsstøtte er forbudt, er det gjort noen unntak for skipsfartsnæringen. EU-kommisjonen etablerte egne retningslinjer for maritim transport. På grunn av den tunge globale konkurransen innen shipping, ikke minst fra asiatiske land, måtte man ta grep for å redde den maritime kompetansen i Europa. Nå revideres EUs «Community Guidelines on state aid to Maritime Transport» fra 2004, og Norge er invitert til å komme med innspill. Maritimt Forum har i en uttalelse spilt inn hvilke områder som er viktig for norsk maritim næring å sikre i revideringen.
Last opp Maritimt Forums policynotat om Betydningen av SAG for norsk maritim naering [april 2012]

 

NY STATLIG ORDNING FOR EKSPORTFINANSIERING

Langsiktig finansiering er helt avgjørende for at norske aktørene kan delta i konkurransen om store internasjonale oppdrag på konkurransedyktige vilkår. Det er derfor viktig å komme med en robust, statlig ordning. En god løsning for eksportfinansiering som vil sikre kompetanse, kapital og kontinuitet. Maritimt Forum har vært på ballen for å sikre maritime behov i en slik overgang.
Last opp Maritimt Forums til Stortinget næringskomite [29. nov 2011]

 

KYSTVERKETS FORSLAG TIL AVGIFTSSATSER FOR 2011

Maritimt Forum er generelt opptatt av å styrke sjøtransportens muligheter for å kunne konkurrere mot andre transportformer, og i dette arbeidet er Kystverket en helt sentral samarbeidspartner.  Det har vært sentralt i Maritimt Forums arbeid å se på avgiftsstrukturen for sjøtransport.
Last opp Maritimt Forums brev til Kystverket om avgiftssatser 2011 [19. des 2010]

 

FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR UNNTAKSBESTEMMELSER I NY LOSFORSKRIFT

Farledsbevis og bruk av los er for å sikre lokal farvannskunnskap på broen.  Kystverkets forslag til retningslinjer er svært utførlige og Maritimt Forum mener de må kun ses på som veiledende og ikke ufravikelige. Praktiseringen av unntakene vil avgjøre om de gir tilstrekkelig forutsigbarhet og likebehandling.
Last opp Maritimt Forums innspill om unntaksbestemmelsene [16. des 2010]

 

ET INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED EN STRATEGI FOR NORSK NÆRSKIPSFART

En samlet næring har nå overlevert helhetlig innspill til ny nærskipsfartstrategi til Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Fiskeri- og kystdepartementet vil legge frem sitt forslag til nærskipsfartsstrategi den 11. juni. I den forbindelse har Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen bedt næringen om innspill. Nå har hun fått svar. En samlet næring med representanter fra alle sentrale organisasjoner for havner, rederier, meglere, speditører og samlastere har nå overlevert at forslag til ny nærskipsfartsstrategi for Norge. Målet er å gjøre sjøtransport mer attraktivt slik at vareeiere i større grad velger denne miljøvennlige transportform.
Last opp Maritimt Forums innspill til arbeidet med en norsk nærskipsfartsstrategi [juni 2010]