Maritimt Råd for Oslofjordregionen

Maritimt Råd for Oslofjordregionen (MRO) har som hensikt å tilby en strukturert møteplass som legger til rette for samhandling mellom ulike aktører innen den maritime næringen i Oslofjordregionen, her definert som som aktører med tilhørighet i de fem fylker rundt Oslofjorden: Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, og Buskerud.

Målsettingen er bedre utnyttelse av resurssene i regionen, samt å gjøre medlemmene bedre i stand til å oppfylle sine egne målsettinger gjennom samarbeidet enn de ville vært uten. Delmål i samarbeidet:

  • Skape arena for regelmessig utveksling av informasjon og erfaringer
  • Bidra til økt samhandling mellom aktørene i klyngen
  • Bidra til å etablere en felles identitet for Oslofjordklyngen
  • Synliggjøre det sterke maritime miljøet i regionen
  • Skape økt forståelse og engasjement for næringens betydning i befolkningen og hos beslutningstagere (regionale og nasjonale)
  • Koordinere og synliggjøre aktiviteter/arrangementer
  • Identifisere felles initiativ og igangsette samarbeid
  • Styrke enkeltaktørers profesjonalitet gjennom samarbeid
  • Bidra til økt maritimt samarbeid nasjonalt

MRO skal være et organ for samhandling mellom organisasjoner som til sammen representerer den maritime klyngen i Oslofjorregionen. Personlige representanter oppnevnes fra ledelsen i organisasjonene.

Medlemmene kan ha regional, nasjonal og/eller internasjonal fokus, men med base i Oslofjordregionen. Det forutsettes at de ulike organisasjonene viser initiativ og aktiv deltagelse for å opprettholde medlemskapet i rådet.

Rådet skal til enhver tid ha et sekretariat som ivaretar møteledelse og grunnleggende administrative oppgaver. Sekretariatsfunksjon dekkes inntil videre av Maritimt Forum Oslofjorden.

Rådet skal ha minimum to plenumsmøter årlig for medlemmene og inviterte representanter. I møtene skal det være en balanse mellom informasjonsutveksling/foredrag og nettverksbygging. Det forventes at medlemmene aktivt bringer opp saker til diskusjon og oppfølging. Sekretariatet vil oppsummere fra møtene og følge opp diskusjoner.

Rådets virksomhet utøves ellers gjennom planlagte frokostmøter, lunsj og/eller kveldsmøter på innmeldte/utvalgte temaer og et større arrangement pr. år. Arbeidsgrupper på diverse initiativ kan bli etablert etter behov med egne møter mellom hovedmøtene.

I  2014 er Rådets medlemmer:

Fornavn Etternavn Tittel Selskap / Organisasjon Webside
Ingvild Låg Paulsrud    Rådgiver   Norges Rederiforbund      www.rederi.no
Terje Lillenes    Adm. Direktør   Norwegian Maritime Exporters       www.maritime-exporters.no
Hege Solbakken    Daglig leder   Maritimt Forum      www.maritimt-forum.no
Trond Solvang    Professor   Nordisk Institutt For Sjørett      www.jus.uio.no/nifs
Anne Kari Botnmark    Instituttleder   Høgskolen i Buskerud og    Vestfold      www.hbv.no
Kristian Haanes    Direktør,          bachelor   Handelshøyskolen BI      www.bi.no
Vidar Pederstad    Adm. Direktør   Nor-Shipping      www.messe.no
Arild J. Brune    Daglig leder   Norsk Skipsmeglerforbund      www.skipsmegleren.no
Jon Halvard Bolstad Olsen    Daglig leder   Youngship International – Oslo      www.youngship.com/oslo
Lars Gørvell- Dahll    Daglig leder   Norsk Industri      www.norskindustri.no
Tom O. Kleppestø    Daglig leder   Shipping & Offshore Network      www.shippingoffshorenetwork.no
Tom O. Kleppestø     Daglig leder   Oslo Rederiforening
Knut Løes Arnesen    Daglig leder   Maritimt Forum Oslofjorden      www.maritimt-forum.no