Om næringen

Nærmere 100.000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge i dag og det skapes verdier for over 150 mrd. kroner årlig. Den maritime næringsklyngen i Norge er komplett. Den deles gjerne i rederier, verft, utstyr og tjenester. Det er et utstrakt samarbeid og en gjensidig avhengighet mellom de ulike delene av næringen.

Det spesielle med norsk maritim næring er at den baserer seg på menneskelig kompetanse. Med utgangspunkt i sjøfolks erfaring og kunnskap gjennom generasjoner, har den maritime næringen i Norge bygd seg sterk og konkurransedyktig. Den maritime klyngen er i dag landets mest kunnskapsintensive og innovative næring, og bidrar med 11 prosent av all verdiskaping i norsk næringsliv, når olje- og gassvirksomhet holdes utenfor. Skipsfarten representerer en helt nødvendig infrastruktur for den globale handelen og for uttak og distribusjon av energiprodukter og er den største eksportnæringen i Norge.

Foto: Solstad