– Vi satser på maritim næring

Publisert 15. June, 2018

Ukens politiker: Jan Steinar Engeli Johansen, Frp,

Da Jon Georg Dale havnet i regjering i fjor høst, ble Jan Steinar Engeli Johansen ble fast møtende vararepresentant på Stortinget. Han sitter i Finanskomiteen.

Engeli Johansen er fra Averøya og fylte 46 år tidligere denne uken. Han har vært engasjert i politikk i hele sitt voksne liv. Før han kom på Stortinget, var han daglig leder i SG Metallteknikk.

Han har holdt 12 innlegg i Stortinget så langt, de fleste om helse og finans. I en travel innspurt før ferien, har dette intervjuet blitt gjort på e-post.

Hvorfor skal sjøfolk stemme på Frp?

Fordi Fremskrittspartiet har gjort mye for å bedre sjøfolkenes rammebetingelser og forutsigbarhet. Etter at vi kom i regjering er tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er styrket, og for 2018 ble det bevilget 2,03 milliarder kroner til ordningen.

Med FrP i regjering er tilskuddsordningen lovfestet og utvidet til å gjelde spesialiserte segmenter i deep-sea-virksomhet. I tillegg har vi styrket den maritime utdanningen og vi har styrket Eksportkreditt Norge og GIEK, gjennom justeringer i eksportfinansieringstilbudet, og slik gjort det enklere for norske verft å oppnå byggelån. Det er bra for norske arbeidsplasser og norsk kompetanse.

Jeg ser at Arbeiderpartiet prøver å klistre på oss at vi har sviktet sjøfolkene. Da er det greit å ta med at etter at regjeringen la frem sin maritime strategi har omtrent 38 skip flagget tilbake. Det er ikke å svikte sjøfolkene, tvert imot. Ap var med på å opprette NIS-registeret i 1987 som innebar at 15 000 norske sjøfolk mistet jobben. Historikk er viktig i denne saken.

Regjeringen satser på maritim kompetanse og har styrket den maritime utdanningen. MARKOM er styrket, vi har brukt mer penger til utstyr i maritime utdanninger, og økt bevilgningene til læremidler for maritime fagskoler.

FrP vil avvikle formuesskatten. Hvorfor går det så seint?

Kort oppsummert fordi at Stortingsflertallet ikke har samme syn på dette som Fremskrittspartiet. Formuesskatten er viktig å få fjernet fordi den beskatter arbeidsplasser i norskeide bedrifter på en mye hardere måte enn bedrifter med utenlandske eiere, og helt uavhengig av om bedriften går med overskudd eller ikke. Bedriftene må i enda større grad på banen for å fortelle om forskjellsbehandlingen og konsekvensene av formuesskatten slik at vi får en større forståelse av hvorfor det er så viktig å få vekk denne urettferdigheten.

Frp vil i følge partiprogrammet: «At norske myndigheter bør stimulere til grønnere teknologi for avgassreduksjon innen all sjøtransport i norsk farvann.» Hvordan bør dette skje rent konkret?

Fremskrittspartiet er opptatt av at den maritime klyngen skal være en del av lavutslipp-samfunnet, og det var også en viktig del av den maritime strategien som regjeringen la frem i 2015.

I budsjettet for i år tilførte vi 2,7 milliarder kroner til Enovas virksomhet som er et sentralt verktøy i regjeringens politikk for å redusere norske utslipp av klimagasser og utvikle fremtidens energisystem. Regjeringen har derfor lagt til rette for styrket satsing gjennom Enova over flere statsbudsjett. Enova har blant annet støttet maritime batteri-hybridiseringsprosjekter, hydrogenprosjekter, hurtiglade-infrastruktur for elbiler og landstrøm

Det som skjer i fergeflåten er flott både med tanke på klima og verdiskaping i maritim næring. Hva kan dere politikere gjøre for å få til noe tilsvarende i Nærskipsfarten?

Regjeringen vil styrke nærskipsfartens konkurranseevne. Dette ble gitt tydelige signaler gjennom regjeringens nærskipsfart og havnestrategi anno 2014.

Regjeringen har tidligere foreslått å styrke innovasjonslåneordningen under Innovasjon Norge, gjennom å sette av penger til lån til prosjekter knyttet til miljøvennlig nybygg av skip i nærskipsfarten, og til å etablere en ordning med tilskudd for kondemnering av skip. En fornyelse av flåten bidrar til både å styrke markedssituasjonen for verftene og underleverandørene.

Frp vil: «Legge til rette for kunnskaps- og teknologiutvikling i havnæringene gjennom forskning, innovasjon, utdanning og kompetanse.» Hvordan rent konkret?

Gjennom regjeringen har vi pekt på viktigheten av å styrke utviklingen for ny teknologi, blant annet ved å styrke teknologiprogrammet DEMO 2000. Slik bidrar vi til at norske verft og særlig leverandørindustrien kan levere utstyr med ny teknologi til norsk næringsliv og eksportere ny teknologi.

Frp vil: « Sikre internasjonalt konkurransedyktige vilkår for skipsverft og underleverandører.» Hvordan?

Dagens norske verft har blitt leverandører av verdensledende spesialtonnasje, og i konkurranse med internasjonale verft har norske skipsbyggere markert seg som meget kompetente. Utvikling av teknologi og design har vært viktige satsinger, og Fremskrittspartiet ønsker en fortsatt utvikling og styrking på dette området i samarbeid med næringen. Antall arbeidsoppgaver som er satt ut til underleverandører har økt kraftig de siste årene. Slik at de norske selskapene har kunnet utført det arbeidet hvor de har best kompetanse og hvor de er konkurransedyktige mot andre verft.

Da denne bransjen er syklisk har mange verft inngått kontrakter med bemanningsselskaper for å kunne øke verftfleksibiliteten i forhold til variasjonene i bestillinger og ordreinngang, derfor er det viktig for Fremskrittspartiet å arbeide for at bransjen skal ha muligheten for fleksibilitet av arbeidskraft. Vi merker et stadig press fra opposisjonen mot bemanningsbransjen som vil være negativ for blant annet verftene, og mener opposisjonen ikke forstår nødvendige mekanismer i næringslivet.

Frp vil: «Internasjonale klimautfordringer må løses gjennom internasjonale avtaler. Vi legger til grunn at Norge skal gjennomføre fornuftige tiltak for å kutte klimagassutslipp både nasjonalt og internasjonalt.» Hva betyr det for Frps maritime politikk? Tiltak for å fjerne plast i havet?

Blant annet, men det innebærer også at vi må se på innovative løsninger og teknologi som gjør at skipsfarten blir grønnere. Dette har regjeringen blant annet gjort gjennom sin maritime strategi.

Maritimt Forum Nordvest ber om at Maroff styrkes. Næringsministeren signaliserte i Ålesund i slutten på april at så bør skje. Dere skriver i programmet at dere vil «Øke bevilgninger til FOU». Hva betyr det for maritim næring?

Økt FoU-satsning i den maritime næringen er særlig lønnsomt i og med den sterke innovasjonsdynamikken næringen har i seg selv. Det er for eksempel behov for å investere i ny forskningsmessig infrastruktur.