– Vi kan bli ledende på grønn maritim teknologi

Publisert 6. April, 2018

Ukens politiker: Helge Orten, Høyre: – Norge kan aldri bli størst på produksjon av EL-biler, men kan bli ledende på å produsere grønn maritim teknologi og bygge utslippsfrie skip.

Det sier stortingsrepresentant Helge Orten (51) i dette intervjuet med Maritimt Forum Nordvest. Orten er utdannet siviløkonom. Han er inne i sin andre periode på Stortinget og er nå leder av Transport- og kommunikasjons­komiteen.

OLJE OG ENERGI

– I partiprogrammet til Høyre står det: «Konsekvensutrede Nordland VI og VII og Troms II.» Hva med Møreblokkene?

– Vi har ikke tatt stilling til Møreblokkene ennå. Generelt mener vi at jo mer kunnskap vi har før det fattes en beslutning, desto bedre. Derfor er vi positive til konsekvensutredninger. Men om olje- og gassutvinning ikke er forenelig med fiskeriinteressene, må fiskeri prioriteres fordi det er en fornybar ressurs.

TRANSPORT

– I partiprogrammet står det: «legge til rette for at mer gods velger sjøveien». Riksrevisjonen skriver i rapport februar 2018: «Målet om overføring av godstransport fra vei til sjø og bane er ikke nådd. Myndighetene har ikke klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport». Kommentar?

– Det er tverrpolitisk enighet om mer gods bør gå sjøveien. Regjeringen har iverksatt et vesentlig tiltak etter Riksrevisjonens rapport, nemlig å gi støtte til rederiene for opprettelse av flere nye ruter for sjøtransport. Så langt ser det lovende ut. I tillegg satses det betydelig på utvikling av farleden og nødvendig infrastruktur på landsiden.

– Høyre ønsket opprinnelig å gi incentiver direkte til vareeier, men det ble stoppet av EU-regelverket. Bør ikke Norge utfordre EU på at de har regler som hindrer iverksettelsen av noe som EU egentlig er for?

– Nå får vi se hvordan de nye rutene for sjøtransport slår ut først, før vi går videre med andre tiltak. Det viktigste er at tiltakene virker.

HAVET

– Regjeringen skrev i Havstrategien for drøyt ett år siden: «Gi marin og maritim næring muligheter for å teste ut i løsninger i fullskala som oljenæringen har gjennom Demo2000». Dere har opprettet Demo Hav, men la bare 30 mill i potten. Kommentar?

– Demo Hav er et nytt program og 30 mill. kr må ses på som en begynnelse. Siden denne regjeringen tok over i 2013, har virkemiddelapparatet og bevilgninger til FoU vokst betydelig.

– Men ikke til maritim næring. I følge Forskningsrådet kommer havnæringene 3. dårligst ut i deres programmer (etter IKT og helse).

– Nå er det jo i tillegg generelle ordninger som også er tilgjengelig for maritim næring. Når det er sagt, er det vår målsetting at midler til forskning og utvikling skal være så treffsikker som mulig, og at det skal være tilstrekkelig med midler til de gode prosjektene. Jeg vil ta med meg innspillene fra Maritimt Forum videre. Jeg som representant for Møre og Romsdal er selvsagt opptatt av at havnæringene skal få best mulig rammevilkår.

MILJØ OG NÆRING

– I partiprogrammet står det: «Stimulere til grønn vekst for norsk maritim næring». Hvordan?

– Norge kan aldri bli størst på produksjon av EL-biler, men kan bli ledende på å produsere grønn maritim teknologi og bygge utslippsfrie skip. Maritim næring er i full gang med omstilling til grønn teknologi. Det offentlige kan bruke sin rolle som innkjøper til å fremme denne utviklingen slik vi blant annet har gjort med nye, grønne ferger. I tillegg skal myndighetene legge til rette for gode rammevilkår for forskning og innovasjon. Å fremme det grønne maritime skiftet i Norge, vil også gi næringen økt internasjonale konkurranseevne.

– Havila Kystruten vil gå mye lengre enn departementet sine miljøkrav i sine fire nye fartøy. Hva er din kommentar til det? Vil dere stille strengere krav i framtiden?

– Det er svært gledelig at Havila har vunnet frem i konkurransen om den ene pakken i kystrutanbudet. Vi var opptatt av konkurranse, kostnadseffektive tilbud og bedre miljøprofil på kystruten tur/retur Bergen – Kirkenes. Og vi har fått til alt sammen. At Havila har enda større miljøambisjoner er helt glimrende. Som representant for Møre og Romsdal synes jeg det er stor stas det som nå skjer.

SKATT

– I partiprogrammet til Høyre står det: «Redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten». Når skal dere fase ut formueskatten?

– Vanskelig å tidfeste når vi får til det, men det er ingen tvil om at vi i Høyre ønsker å fjerne formueskatten. Skatt for arbeidende kapital er rett og slett næringsfiendtlig, avslutter Helge Orten.