Savner satsing på forskning for økt verdiskaping i havet

Publisert 13. October, 2017

– Det er mye positivt i forslag til Statsbudsjettet for 2018. Regjeringen vil i 2018 bruke over ni milliarder kroner på næringsretta forsking og innovasjon, det er nesten en dobling siden dagens regjering overtok i 2013, sier daglig leder Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest.

– Men det stor skuffelsen er at de havbaserte næringene i liten grad får ta del i denne satsingen forsking og innovasjon. MAROFF-programmet (= innovasjon og miljø­vennlig verdiskaping i de maritime næringer) har stagnert siden 2010 og heller ikke i årets budsjett har Maroff fått noen økning. Det er et paradoks fordi alle enige om at det forventes en betydelig vekst i havnæringene i Norge og globalt. Regjeringen sier de riktige tingene om mer forskning og innovasjon i havet, men når det kommer til bevilgninger blir det bare småpenger.

I en av i konklusjonene fra Maritim21(næringens strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim sektor) heter det: «Det anbefales at investeringer i FoUI for maritim sektor styrkes betraktelig for at Norge fremdeles skal være en ledende maritim nasjon». Det samme sier Forskningsrådet. Og det er jo nettopp det som er målet til regjeringen, at vi fortsatt skal være en ledende maritim nasjon.

 Vard får trolig bygge de tre nye kystvaktskipene

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide bekrefter i dag at de vil forhandle videre med Vard Langsten om bygging av de tre nye kystvaktskipene.

– Det er svært positivt for den maritime klynga at disse tre skipene  skal bygges i Møre og Romsdal. Maritimt Forum var ein av dei som først krevde at skipa måtte bygges ved et norsk verft, både av hensyn til kompetanse og på bakgrunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen, sier den daglige lederen i Maritimt Forum Nordvest.

– For oss er det avgjørende at det blir brukt norske underleverandører. Vi kommer til å følge innkjøpene tett. Vi forventer at det blir valgt framtidsretta løsninger som bidrar til levetidskostnader. Innkjøpet baserer seg så langt på gamle tegninger,  vi skulle gjerne sett en mer framoverlent innkjøpsprosess, men er selvfølgelig svært tilfredse  med at skipa skal bygges ved et lokalt, norsk verft, seier Ingjerd.

70 millioner til yrkesfag og fagskoler

Regjeringa fører videre satsingen på yrkesretta utdanninger i statsbudsjettet for 2018. HDen foreslår 32 millioner kroner til 638 nye studieplasser ved fagskoler. Ho foreslår også i overkant av 40 millioner kroner til å føre videre satsinga på yrkesfag. Løyvinga skal blant anna gå til å rekruttere flere verksteder med lærlinger, og til å styrke hospiteringsordninga for yrkesfaglærerne, og til å opprette flere fleksible studieplasser for de i distrikta som vil bli yrkesfaglærer.

Økte investeringer på sokkelen

– Det er positivt at Regjeringen vil øke investeringsnivået på sokkelen med sju milliarder, fra 150 i år til 157 milliarder kroner i 2018. En høy og stabil aktivitet er viktig for å sikre kompetanse, arbeidsplasser og verdiskaping, sier den daglige lederen i Maritimt Forum Nordvest.

I statsbudsjettet foreslås det at midlene til forsknings- og næringsutviklingen under Olje og energidepartementet reduseres fra 959 millioner kroner i 2017 til 807 millioner kroner i 2018, eller med nær 16 prosent. Maritimt Forum mener at slike midler er viktige for at Regjeringen skal oppnå egne ambisjoner om videreutvikling og omstilling i næringen.

Offshore vind har utviklet seg til å bli et viktig nisjemarked for mange maritime bedrifter som alternativ til olje og gass. Derfor er Maritimt Forum glad for at det settes av 34 millioner kroner til Norwegian Energy Partners.

Maritimt Forum kan ikke se at statsbudsjettet omtaler oppfølgingen av Næringskomiteens ønske om en utredning av konkurransesituasjonen på sokkelen. Dette er en sak Maritimt Forum mener Regjeringen må følge opp.

Nettolønn

Maritimt Forum ønsker en prisjustering av taket i ordningen, det kan ikke bli en vane at dette ikke blir gjort – slik det var fra 2008 til 2015, da blir vi hengende etter. Kostnadene øker og ordningen må følge med om vi skal være konkurransedyktige. Nettolønnsordningen ble lovfestet i 2017 og vi forventer at dette ivaretas i det varsla arbeidet med en ny norsk lov om offentlig støtte.

Gods fra vei til sjø

Det er et svært dårlig signal at en kutter i ordningen for overføring av gods fra vei til sjø, bare året etter den ble innført. I år har seks prosjekter fått tilsagn på til sammen 93 millioner kroner. Nå blir det vesentlig trangere rammer for eventuelt nye prosjekter. Vi mener det sender et helt galt signal til aktørene som vil avlaste veinettet for tungtransport med lastebil.

På transport sitter vi nok en gang igjen med følelsen av å bli hengende etter. Midlene til vei og jernbane øker mer enn sjøtransport, det er i strid med målet om mer gods på sjø når det forringer sjøtransportens konkurranseevne mot de andre transportformene. Det mangler ikke på infrastruktur på sjøveien som trenger investeringer: eksempelvis utbygging av landstrøm, forbedring av infrastruktur til/fra havn, fornyelse/digitalisering av kystkart og trafikkdata. Vi har også påpekt at det mangler en helskaplig og god oversikt over investeringsbehovet for sjøveien – og det er alvorlig dersom manglende bevilgninger skyldes at det mangler gode planer for utbygging av sjøtransporten. Her kan også incentivordningen nevnes som et konkret eksempel: den har hatt svært god pågang av søknader og vi frykter at gode søknader må avvises fordi ramma er brukt opp.

Men også mye mer  positivt

  •  Regjeringa foreslår i 2018 å bevilge 100 millioner kroner til nye testsenter for næringslivet, såkalte katapultsenter. Her kan bedrifter og forskingsmiljø teste ut sine ider og løsninger.
  • Regjeringen foreslår en midlertidig låneordning for skip de neste tre årene, kjøp av skip fra norske verft til også å finansiere skip som skal brukes i Norge
  • Regjeringen trapper opp innsatsen mot forsøpling i havet og foreslår et eget bistandsprogram mot marin forurensing og mikroplast på 150 millioner kroner for 2018.
  • Satsingen på Enova videreføres. Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet også innen skipsfarten
  • Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til marine og maritime pilot- og demonstrasjonsprosjekt gjennom Innovasjon Norge. (DEMO Hav)
  • Både selskapsskatten og formueskatten reduseres noe. Skatt på maskiner og produksjonsutstyr foreslås fjernet
  • Det foreslås å styrke Innovasjon Norge med 10 mill. kroner for å styrke Norges profil som en ledende havnasjon.