Visjon og strategi

Maritimt Forum skal:

 • bidra til økt samarbeid mellom organisasjoner og bedrifter innen norsk eksportrettet maritimt næringsliv,
 • skape økt forståelse for og oppmerksomhet om de maritime næringers betydning for norsk økonomi og samfunnsliv,
 • bidra til å videreutvikle norsk maritim kompetanse og kvalitet med sikte på økte leveranser og mer eksport av maritime varer og tjenester,
 • fremme de maritime næringers fellesinteresser overfor norske og utenlandske myndigheter.

Maritimt Forum Nordvest har som formål  “å styrke det maritime miljøet og bedriftenes vedvarende konkurranseevne gjennom å styrke det maritime miljøet og ved å framskaffe fakta, informere, skape forståelse og oppmerksomhet om de maritime næringenes betydning, bidra til økt kontakt og samarbeid mellom bedriftene, fagbevegelsen, offentlige myndigheter og utdannings- og forskningsinstitusjoner, gjennom ulike aktiviteter bidra til den videre kompetanseutvikling i og rekruttering til det maritime miljø og bidra til økt samarbeid mellom organisasjoner og bedrifter innen norsk eksportrettet maritimt næringsliv.” (§3 i stiftelsens vedtekter)

STRATEGI- OG TILTAKSPLAN FOR MARITIMT FORUM NORDVEST 

Strategi- og tiltaksplan skal støtte stiftelsens formål om å styrke og videreutvikle det maritime miljøet på Nordvestlandet. Plattformen for arbeidet er næringspolitisk arbeid, rekruttering, informasjon og nettverksbygging.

1. MARITIMT FORUM NORDVEST SKAL VÆRE MED Å ARBEIDE FOR KONKURRANSEDYKTIGE OG STABILE RAMMEVILKÅRENE FOR MARITIM NÆRINGSVIRKSOMHET I NORGE.

TILTAK: RAMMEVILKÅR

 •  Ta initiativ til og delta aktivt i samarbeid med andre maritime organisasjoner i nasjonale tiltak for å påvirke regjeringen og Stortingets behandling av saker som har betydning for maritim næring som f.eks. videreføring av dagens nettolønnsordning, nærskipsfart, miljø, skatt, infrastruktur, transport fra veg til sjø, utdanning,  etc.
 • Prioritere å komme med innspill i saker før de kommer i offentligheten.
 • Møte med ”Mørebenken” og Næringskomiteen minst en gang pr. år.
 • Optimalisere samspillet med Maritimt Forum sentralt.

 2. MARITIMT FORUM NORDVEST SKAL BIDRA MED Å SIKRE REKRUTTERING TIL MEDLEMSBEDRIFTENE.

TILTAK: REKRUTTERING

 • Bidra til “Ocean Talent Camp”
 • Arrangere fire rådgiversamlinger hvert år.
 • Følge opp tilretteleggingen for kadetter og lærlinger etter behov

 3. MARITIMT FORUM NORDVEST SKAL DRIVE ET AKTIVT INFORMASJONSARBEID.

For å kunne sette dagsorden må næringens størrelse, omfang og rolle være godt synlig hos allmennheten, blant politikere og innenfor næringen. Næringen må synliggjøres. I tillegg skal MFN informere medlemmene om aktuelle maritime saker.

TILTAK: INFORMASJON

 • Arbeide aktivt for å synliggjøre betydningen av den maritime næringsvirksomheten i media og andre egnede sammenhenger.
 • Skrive kronikker og debattinnlegg i regionale aviser i aktuelle saker. 
 • Ukentlig nyhetsbrev til medlemmer, FREDAG LUNSJ.
 • Utvikle MFN sin hjemmeside.

 4. MARITIMT FORUM NORDVEST (MFN) SKAL ARBEIDE FOR Å UTVIKLE NETTVERKET I DEN MARITIME KLYNGEN

TILTAK: MØTEPLASSER OG SAMARBEID

 • kontinuerlig verving av nye medlemmer til MFN: kontakte og/eller besøke ikke-medlemmer
 •  utarbeide mini-trykksak om fordelene med å være medlem
 •  invitere aktuelle bedrifter som ikke er medlemmer fra Måløy til Kristiansund til å bli medlem. De største bør oppsøkes.
 •  videreutvikle samarbeidet med aktulle organisasjoner.