Om næringen

MØRE OG ROMSDAL – Verdensledende offshoreklynge

Av de åtte maritime regionene har Møre og Romsdal hatt den sterkeste veksten i verdiskaping siden 2004. Siden 2004 har regionen opplevd en årlig vekst i verdiskaping og omsetning på over 15 prosent. Møre og Romsdal er hjem til en verdensledende offshoreklynge, som fikk status Global Centre of Expertise i 2014. I klyngen finner man internasjonalt ledende offshore­rederier, utstyrsleverandører og verft som leverer de mest moderne og avanserte offshore­skipene i verden. Maritim næring er av stor betydning for verdiskaping i regionen og står bak hele 30 prosent av næringslivets verdiskaping i regionen. Dette er mer enn i noen annen region.

I 2013 omsatte maritime aktører for over 70 milliarder kroner og sysselsatte over 17 000 mennesker[2]. Maritim næring stod for en verdiskaping på over 23 milliarder. Det var en økning i verdiskapingen fra 2012 til 2013 på 9,5 prosent. Veksten kommer fra offshorerederiene som økte verdiskapingen med 20 prosent til 11,5 milliarder kroner.

Den samlede omsetningsveksten er forholdsvis høy, men den er noe lavere enn det historiske gjennomsnittet. Fortsatt er driftsmarginen høy og nær det historiske gjennom­snittet på 10,5 prosent. Det er ingen tvil om at klyngen fortsatt står meget sterkt. Møre og Romsdal er den regionen i Norge hvor maritim næring betyr relativt mest for nærings­utviklingen.

Møre og Romsdal har en tilnærmet komplett maritim næringsklynge, med verft, skips­designere, utstyrsprodusenter og rederier. Alle disse segmentene er i stor grad rettet mot offshore-virksomhet. I tillegg til internasjonalt orienterte offshorerederier som Farstad, Havila, Island Offshore, Olympic, Rem og Bourbon finner vi store verftsgrupper og viktige utstyrsleverandører i regionen.

Den største verftsgruppen, Vard, har fire verft i regionen. Andre store verft er Kleven Maritime, Havyard, Fiskerstrand og Ulstein Verft. Flere av verftselskapene har egne skips­design-enheter. I tillegg er Skipsteknisk AS og Marin Teknikk frittstående designselskap.

Blant produsentene av maritimt utstyr er Rolls-Royce Marine dominerende med sitt globale hovedkontor for skipsutstyr i Ålesund. Brunvoll, Jets, Scana Volda og I.P. Huse er andre større utstyrsprodusenter i Møre og Romsdal. Til sammen finner vi om lag 200 større og mindre utstyrsleverandører i regionen.

Ålesund er kunnskapsnavet i den maritime klyngen i Møre og Romsdal. I tillegg til høyskolen, med eget masterprogram i maritime operasjoner og fem gaveprofessorater gitt av maritim næring, finner vi Fagskolen, Offshore Simulator Centre, Rolls-Royce, Maritimt Forum, Ålesund Kunnskapspark og Norsk Maritimt Kompetansesenter på campusområdet.

Ser man på næringsinndelingen, dominerer rederiene verdiskapingen, og offshorerederiene står for nærmere 90 prosent av rederienes verdiskaping. Samtidig står både verft og utstyrs­produsentene sterkt i regionen og spiller en viktigere rolle enn ellers i landet. Verftene står for over 15 prosent av verdiskapingen, sammenlignet med landsgjennomsnittet på 5 prosent. Den største verftsgruppen i distriktet er VARD, etterfulgt av Kleven og Ulstein.

Maritim næring i Møre og Romsdal har hatt en omsetningsvekst i perioden etter 2009, men veksten i perioden 2004-2009 var sterkere. Siden 2004 har omsetningen i den maritime næringen økt hvert år bortsett fra et lite fall i 2010. Fra 2012 til 2013 økte omsetningen med solide 13,7 prosent. Sysselsettingen økte med 11 prosent i samme periode.

Om du vil lese hele Maritim Verdiskapingsbok 2015, gå til framsiden på www.maritimt-forum.no -> presse -> brosjyrer-og-rapporter