Krf vil bli tydeligere på maritim politikk

Publisert 18. January, 2018

Ukens politiker: Steinar Reiten

 – Ja, jeg vil jobbe for at Kristelig Folkeparti får en tydeligere politikk for maritim næring. Det er for lite om dette området i partiprogrammet i dag, sier Steinar Reiten. – Jeg vil likevel understreke at vi i siste fire års periode har stått bak og støttet regjeringens maritime politikk, en politikk som har fått mange positive tilbakemeldinger.

Steinar Reiten (54) fra Averøy, utdannet lærer, er i denne perioden fast Stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal for første gang, men har tidligere møtt om lag 300 dager som vara. Han kjenner godt hvordan Stortinget fungerer og han har vært hele 67 ganger på talerstolen i Stortingssalen. Reiten sitter i Næringskomiteen som den eneste fra Møre og Romsdal og den eneste fra Krf. Han er partiets næringspolitiske talsmann.

Det blir en svært interessant hverdag for Krf på Stortinget denne fire års perioden. Partiet er på vippen mellom en regjering på høyre siden og en opposisjon på venstre siden. Partiet har større muligheter til å påvirke beslutningene i Stortinget enn på mange år, men med en stortingsgruppe på bare åtte representanter blir det mye arbeid på den enkelte.

– Vår posisjon gir muligheter, men vi vil selvsagt være seriøse og gå inn de saker som er viktig for oss. Næringspolitikk er en av de sakene som betyr mye for Krf. Vi ønsker en forutsigbar næringspolitikk som bidrar til innovasjon og flere arbeidsplasser. Krf er for lettelser i bedriftsbeskatningen framfor lettelser for personer som fører til større forbruk, sier Reiten.

Reiten engasjerte seg i høst blant annet i saken om fortsatt fritak for CO2 avgift i sjøfarten, økt lærlingtilskudd og redusert formueskatt. Men det er kanskje de mulighetene som ligger i koblingen mellom næring og klima som opptar ham mest.

-Våre felles forpliktelser i Paris-avtalen gir enorme muligheter for å skape nye arbeidsplasser, ikke minst i maritim sektor og ikke minst i Møre og Romsdal. Utslippene skal ned 40 % til 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Det grønne skiftet er i gang i maritim næring og her ligger det store muligheter for teknologiutvikling og eksport. Mer penger til maritim forskning gjennom Maroff-programmet, er derfor en sak som jeg vil jobbe videre med, sier Reiten før han skryter uhemmet av maritim næring sin evne til omstilling etter nedturen i offshore.

En annen sak Reiten er opptatt av, er forvitring av kompetanse i håndverksfagene. Graden av innleid, utenlandsk arbeidskraft øker stadig. – Når bedriftene sier opp egne, faste ansatte for å satse på utenlandske isteden, som i bygg og anlegg, er vi på ville veier. Det har ikke kommet like langt i maritim sektor, men aktørene bør være klar over at en slik praksis er ødeleggende på lengre sikt. Vi bør heie på norsk ungdom som vil ta fagbrev og satse videre på et håndverksyrke, sier Reiten.

Sammen med Venstre fikk Reiten i høst inn en ekstra bevilgning på en million til Runde Miljøsenter. Ingen stor sum i et Statsbudsjett på 1325 milliarder kroner, men viktig nok for Runde Miljøsenter.

– I min rolle på Stortinget vil jeg gjerne være både en lyttepost og en talsperson for næringslivet i Møre og Romsdal, avslutter Steinar Reiten.