Ba om forbederinger i Statsbudsjettet

Publisert 10. November, 2017

Mørebenken og representanter fra næringslivet i Møre og Romsdal har etablert en fast møteplass på Stortinget den andre torsdagen i hver måned. Første møte fant sted denne uka. Initiativtaker til møtet har vært Maritimt Forum Nordvest.

I det første møtet var saker som Hafast, Campus Kristiansund, asylmottak i Sunndal og Høgskolen i Molde tema. Vi i Maritimt Forum tok opp Statsbudsjettet 2018 sett med maritime briller.

– Vi i maritim næring har mye å glede oss over i regjeringens forslag for Statsbudsjett 2018: en forbedret låneordning for skip de neste tre årene, satsingen på Enova videreføres, tre nye kystvaktskip skal bygges, økt satsing på yrkesretta utdanninger, rederiskatteordningen og refusjonsordningen for sjøfolk videreføres og så videre.

Samtidig er det noen saker som vi vil at Stortinget skal justere i sitt endelige vedtak for Statsbudsjettet 2018.

Regjeringen svekker grønt skifte i skipsfarten

Regjeringens budsjettforslag om å oppheve fritaket for CO2-avgift på naturgass og LPG for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart, samt for offshorefartøy, svekker teknologiutvikling og det grønne skiftet i skipsfarten. Maritimt Forum, Bellona og 13 andre organisasjoner har skrevet brev til flere statsråder om saken.

Satsing på forskning for økt verdiskaping i havet

Regjeringen vil i 2018 bruke over ni milliarder kroner på næringsretta forsking og innovasjon, det er nesten en dobling siden dagens regjering overtok i 2013, Men det er skuffende at de havbaserte næringene i liten grad får ta del i denne satsingen. MAROFF-programmet (= innovasjon og miljø­vennlig verdiskaping i de maritime næringer) har stagnert siden 2010 og heller ikke i neste årets budsjett har Maroff fått noen økning. Det er et paradoks fordi alle enige om at det forventes en betydelig vekst i havnæringene i Norge og globalt. Regjeringen sier de riktige tingene om mer forskning og innovasjon i havet, men når det kommer til bevilgninger blir det bare småpenger.

I en av i konklusjonene fra Maritim21(næringens strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim sektor) heter det: «Det anbefales at investeringer i FoUI for maritim sektor styrkes betraktelig for at Norge fremdeles skal være en ledende maritim nasjon». Det samme sier Forskningsrådet. Og det er jo nettopp det som er målet til regjeringen, at vi fortsatt skal være en ledende maritim nasjon.

Gods fra vei til sjø

Det er et svært dårlig signal at en kutter i ordningen for overføring av gods fra vei til sjø, bare året etter den ble innført. I år har seks prosjekter fått tilsagn på til sammen 93 millioner kroner. Nå blir det vesentlig trangere rammer for eventuelt nye prosjekter. Vi mener det sender et helt galt signal til aktørene som vil avlaste veinettet for tungtransport med lastebil.

På transport sitter vi nok en gang igjen med følelsen av å bli hengende etter. Midlene til vei og jernbane øker mer enn sjøtransport, det er i strid med målet om mer gods på sjø når det forringer sjøtransportens konkurranseevne mot de andre transportformene.

Kystrute-anbudet må bli mer miljøvennlig

Maritimt Forum Nordvest er skuffet over miljøkravene som Samferdselsdepartementet har satt i det nye anbudet for kystruten mellom Bergen og Kirkenes. Anbudet bør stanses og prosessen må starte på nytt. Kystruta vil kunne bli et utstillingsvindu for norsk maritim teknologi i generasjoner. Da må vi ikke velge gamle løsninger.

Innkjøp til de nye kystvaktskipene

Stortinget har vedtatt å anskaffe tre nye kystvaktskip. Regjeringen har bestem at skipene skal bygges ved Vard Langsten i Møre og Romsdal. Norsk leverandørindustri ønsker at Forsvaret viser interesse for et tett samarbeid med maritim leverandørindustri og at Forsvaret ønsker å være en krevende kunde som bidrar til fremtidsrettede løsninger.

Ny teknologi kan bidra til:

  • Lavere vedlikeholdskostnader og lengre levetid, f.eks. gjennom bruk av sensorteknologi
  • Moderne systemer for kontroll og overvåking
  • Bedre samhandling for søk og redning
  • Mer effektive fremdriftssystemer og bruk av lavutslippsteknologi

For å sikre at innkjøpet blir gjennomført i tråd med Stortingets intensjon ber vi om at komiteen og andre politikere følger opp innkjøpsprosessen, og sikrer at en vesentlig del av underleveranser, som for eksempel skrogkonstruksjon og fremdriftssystemer, kommer fra norske leverandører.

På bildet øverst ser vi fra venstre og rundt bordet: Helge Hegerberg, Kristiansund kommune, Per Helge Malvik, Sunndal Næringsforening,  Arnfinn Ingjerd, Maritimt Forum Nordvest, Kjell Sandli, Ålesundregionens Næringsforening, Britt Flo, Molde Næringsforening, Monika Eeg, Kristiansund Næringsforening, Kari Hoset Ansnes, LO Møre og Romsdal, Jan Steinar Engeli Johansen, Frp, Knut Magne Flølo, Frp, Marianne Synnes, Høyre, Helge Orten, Høyre, Steinar Reiten, KrF, Jenny Klinge, Sp og Else May Botten.