Rekruttering og kompetanse

OCEAN INDUSTRY TALENTS

En maritim rekrutteringskampanje er lansert i Møre og Romsdal. Kampanjens navn er OCEAN INDUSTRY TALENTS. Målgruppen er primært skolelever, foreldre og lærere.

– Vi vil samordne og forsterke all den aktiviteten som allerede skjer innen rekruttering i maritim sektor i dag. Næringen vil gå sammen om en systematisk, forpliktende og langsiktig plan for å sikre rekruttering av ungdom til maritime yrker på sjø og land, sier daglig leder Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest.

NCE Maritime, Mafoss og Maritimt Forum Nordvest er «prosjekteteiere». En rekke bedrifter og organisasjoner er har vært med på å utvikle prosjektet og fungerer nå som referansegruppe (se under).

– Vi har forsøkt å prioritere i jungelen av ulike rekrutteringstiltak og valgt ut dem vi mener er best. Ved å gå sammen slik vi gjør i OCEAN INDUSTRY TALENTS vil vi oppnå flere synergieffekter og et bedre resultat med mindre ressursbruk i den enkelte bedrift. I tillegg ønsker vi å inngå avtaler med kommuner og samarbeid, avtaler som vi ønsker skal vedtas i kommunestyrene.

Under er det et lengre notat om kampanjen. Helt til slutt er det en tiltaksplan for 2014. Denne tiltaksplanen er et «levende dokument» som vil vokse gjennom året. Bedrifter som har aktuelle tiltak inviteres til å bli en del av tiltaksplanen.

Det er laget en enkelt brosjyre om OCEAN INDUSTRY TALENTS. Den finner du her:

http://maritimt-forum.no/nordvest/ocean-talent-camp/

For mer informasjon, ta kontakt med en av oss i styringsgruppa for prosjektet:

NCE Maritime:                  Frank Støyva Emblem, mobil:98855952, e-post: frank.stoyva.emblem@aakp.no

Mafoss:                                Jan Thormodsæter, mobil: 92467700, e-post: jan@mafoss.no

Maritimt Forum:              Arnfinn Ingjerd, mobil: 90521065, e-post: arnfinn.ingjerd@maritimt-forum.no

MER OM PROSJEKTET 

1. BAKGRUNN

Den maritime næringen er en av Norges aller viktigste kilder til verdiskaping og velferd. Næringen har stor global slagkraft bygd på kompetanse og innovasjon. Maritim næring er den største i Møre og Romsdal med om lag 20 000 ansatte.

Maritim næring har behov for flere kloke hoder og flinke hender. Styret i Maritimt Forum Nordvest (MFNV) og styret i Mafoss ble enige om å iverksette et felles prosjekt for å styrke vårt samlede arbeid for å sikre kompetanse og rekruttering til næringen i et mellomlangt og lengre perspektiv. Senere har NCE Maritime kommet inn som en tredje medspiller og prosjekteier. Prosjektet fikk navnet Kompetanse og Rekruttering, eller forkortet KR-prosjektet.

Situasjonsbeskrivelse

Maritim næring i nordvest har behov for flere nye medarbeidere. Delvis fordi tyngdepunktet i næringens fokus endrer seg fra produksjon til kunnskap. Delvis fordi gjennomsnittsalderen i næringen er økende, spesielt blant fagarbeidere. Og delvis fordi aktivitetsnivået er høyt.

Det er behov for alle typer kompetanse, men det er spesielt fire grupper hvor behovet er større:

–      Fagarbeidere. Høy gjennomsnittsalder blant norske fagarbeidere. Færre unge søker fagutdanning. Reddes av utenlandsk arbeidskraft.

–      Ingeniører. Ettertraktet mangelvare med mye «stol leken» og fare for økte kostnader

–      Sjøfolk. Mange nye båter skal ha mannskap. Høy snittalder.

–      Toppkvalifiserte eksperter for innovasjon og nyskapning. Få i dette sjiktet i dag. Behov for påfyll for å unngå stagnasjon.

«Alle» er opptatt av behovet for ny kompetanse og økt rekruttering. Bedriftene har selv mange aktiviteter for å sikre sine behov, først og fremst på kort sikt. Mye av denne aktiviteten er svært kostnadskrevende. Utfordringene er så store at ingen enkelt aktør kan løse de alene. KR-prosjektet er et forsøk på å samle ressursene i næringen og fokusere arbeidet på de mer langsiktige og grunnleggende behov. KR-prosjektet vil ha fokus på både de sjøbaserte og de landbaserte maritime yrkene.

Rekruttering og utdanning er to begreper som grenser inn til hverandre og som begge er viktig for å sikre tilstrekkelig og rett kompetanse til næringen. Tiltakene i dette notatet har fokus på rekruttering. I KR-prosjektet vil det være naturlig å komme tilbake til omfang og kvalitet i selve utdanningen.

2. FORMÅL

Koordinering

–          Aktørene i maritim næring skal samle seg om en systematisk, forpliktende og langsiktig plan for rekruttering

–          Utvikle en struktur for samhandling mellom skole (grunnskolene, videregående skoler, høyere utdanning, kommunene, fylkeskommunen) og næringsliv innenfor rekruttering

–          Etablere en enighet i maritim næring om hva som er viktigste tiltak innenfor utdanning (ref. NCE prosjekt)

Rekruttering

–          å etablere en effektiv, strukturert, omforent, forpliktene og langsiktig plan for rekrutteringsarbeidet for maritim næring i løpet av 2013.

–          ungdom i Møre og Romsdal får aktuell kunnskap om utdannings- og yrkesmuligheter i maritim næring på en kvalitativ måte og på et egnet tidspunkt som sikrer økt rekruttering til maritime yrker.

Kvalitet i utdanningen er viktig for å utvikle den rette kompetansen til næringen. Riktig dimensjonering av utdanningstilbudet i forhold til næringens behov, er også avgjørende.

KR-prosjektet skal bidra til at utdanningen til yrker i maritim næring på sjø og land i vår region er i takt med næringens behov, kvalitativt og kvantitet. Dette arbeidet vil skje parallelt med arbeidet med prioritert fokus på rekruttering.

3. Prosjektorganisering

Referansegruppe består av følgende:

Fra næringen:

 • Torild Bugge, organisasjonsdirektør Ulstein
 • Knut Aasebø, personaldirektør Vard
 • Ingebjørg Rønning, Rolls-Royce
 • Marthe Outzen, Brunvoll

Fra organisasjonene:

 • Torill Ytreberg/Elin Ous, NHO
 • Alf Furland, rektor Fagskolen
 • Torunn Måseide, Sunnmøre Regionråd
 • Frank S. Emblem, NCE-Maritime/Stian Nerland, NCE Maritime
 • Torunn Lied, Opplæringskontoret Maritime Fag
 • Fredrik Klock, Opplæringskontoret Tekniske Fag
 • Guttorm Ulla, Haram Nærings- og Innovasjonsforum
 • Ulike representanter fra Ungt Entreprenørskap
 • Rose Mari Skarset, MR Fylke
 • Jan Thormodsæter, Mafoss
 • Arnfinn Ingjerd, daglig leder Maritimt Forum Nordvest

4.     MÅLGRUPPER

Elevene

Skoleelever på alle trinn er prosjektets viktigste målgruppe. Det vil bli iverksatt tiltak både mot grunnskolen, videregående opplæring og høyere utdanning. De viktigste elevgruppene er å finne i ungdomsskolen og videregående opplæring.

Foreldre

Inviteres til infokveld om utdannings- og yrkesmuligheter når barna deres går i 8 klasse (eller 9). Samme dag som et rekrutteringstiltak på skolen. Flere foreldre deltar på kveldsarrangement under Karrieredagene.

Lærere

Lærerne er sammen med foreldrene den viktigste premissleverandør for valg av utdanning og yrke. Lærerne er sentrale i alle aktiviteter i Ungt Entreprenørskap og andre foreslåtte tiltak. Det er så langt ikke satt opp egne tiltak mot lærerne som målgruppe alene (utover rådgiversamlingene og), men dette bør vurderes for eksempel gjennom bedriftsbesøk.

NHO har gode erfaringer MNI-forum. Et forum for lærere i ungdomsskolen og videregående i matematikk, naturfag og innovasjon. Vil bli startet opp igjen.

5.     TILTAK 2014

Foreløpig oversikt:

Elever

NÅR HVA ANSVARLIG KOMMENTAR
28.2 Gründercamp Ålesund vgs UE/Maritimt Forum Vard deltar
4.6 Gründercamp Herøy vgs UE/Maritimt Forum Kleven deltar
Mars Ocean Space Race   NTNU, 3 skoler sponses
Mai Gründercamp Ulsteinvik

u-skole

UE/Mafoss Kurs gjennomført januar
Uke 24 Gründercamp Blindheim U-skole UE/Maritimt Forum  
Uke 6/høst Teknologi- og Ingeniørkurs NCE, Mafoss Videregående elever
Vår UE-tiltak i barneskoler Søre UE/Mafoss Herøy, Hareid, Ulstein?
24. – 25. September Ocean Talent Camp NCE, Maritimt Forum, Mafoss, Høgskolen, Fagskolen www.maritimt-forum.no/nordvest/ocean-talent-camp/
24. – 25. September Karrieredager Ålesund Fylket/Maritimt Forum  
Uke 40 Karrieredager Volda Fylket/Mafoss  
Høst 2014 Ocean Space Explorer NTNU/Høgskolen/Maritimt Forum Igangsettes høst 2014

www.marin.ntnu.no/OceanSpaceExplorer/

Høst 2014 UE Studentbedrift HIALS UE/NCE  
løpende Lektor 2    
årlig Forskerfabrikken Vard, Ulstein, Rolls-Royce  
løpende Ocean Industry School   Etablert hos Spjelkavik vgs I prosess hos Ulstein vgs og Haram vgs.

Lærere, kommune, fylke, annet

NÅR HVA ANSVARLIG AV OSS KOMMENTAR
       
mai Lærertreff Søre Sunnmøre Maritimt Forum Ulsteinvik
Hvert halvår Møte referansegruppa MF kaller inn Neste møte 22.10.14
Våren Ålesund kommune

prosjekt skole-næringsliv

Maritimt Forum Ålesund kommune eier prosjektet
Våren Ulstein kommune

prosjekt skole-næringsliv

Mafoss/

Maritimt Forum

Igangsatt
Løpende Karriereløype fylke Maritimt Forum  
Mars Rektormøte vgs fylkesnivå MR Fylke/Maritimt Forum Høst 2014
Sept Faglærersamling sør Mafoss/

Maritimt Forum

På Søre i 2014
Nov Faglærersamling nord Komvekst

/Maritimt Forum

I Kristiansund