Visjon og strategi

MFN med sine medlemmer er lokalisert i Nord og har deler av sine virksomheter i arktiske områder. Til sammen fyller vi mange av de relevante faktorer knyttet til arktiske operasjoner; kunnskaps- og teknologiutvikling, spesialisert skipsdesign og utstyr, samt drift av en rekke fartøytyper som opererer i arktiske farvann.

På denne bakgrunn er målsettingen:
å ta en posisjon som det ledende maritime kunnskaps- og industrielle miljøet i Norge knyttet til arktiske utfordringer

For å oppnå denne posisjonen skal medlemmene;
utvikle og implementere utstyr, design og prosesser som gjør maritime operasjoner i arktisk klima mest mulig effektive, trygge og miljørobuste ’

Våre medlemmer skal være foretrukne leverandører av arktiske maritime teknologier og operasjoner i norske og internasjonale arktiske markeder.

En slik posisjon er mulig å realisere fordi kunnskapsgrunnlaget blant våre medlemmer allerede er godt utviklet. I tillegg er posisjonen attraktiv fordi både petroleumsaktiviteter og andre aktiviteter i Arktiske områder fremdeles er i en svært tidlig fase. Behovet for arktisk kompetanse vil derfor være voksende i årene som kommer.

MF bidrar i denne prosessen med:
folkeopplysning og informasjon for å synliggjøre næringen, påvirkning av næringspolitiske fellesinteresser, samt styrking av dynamikken og samarbeidet i klyngen.