Handlingsplan for SARiNOR

Publisert 26. March, 2018

Handlingsplan for SARiNOR ble overlevert Justisdepartementet i Oslo 14. mars 2018

Formålet med SARiNOR:

Handlingsplanen bygger på de faglige anbefalingene som er resultatet av to omfattende utredningsprosjekter om beredskap, søk og redning i arktiske strøk – SARiNOR og SARiNOR2. Rapporten fra SARiNOR konsentrerer seg om søk og redning av mennesker som forulykkes i arktiske farvann, mens rapporten fra SARiNOR2 omhandler sikring av miljøet og berging av verdier på skadestedet etter at de forulykkede er reddet.

Den viktigste anbefalingen fra SARiNOR er forslaget om å bygge opp en arktisk beredskapsbase i Longyearbyen som er sterk nok og effektiv nok til å håndtere både en større enkelthendelse og/eller flere samtidige hendelser ved hjelp av lokale ressurser i Longyearbyen.

Hovedbegrunnelsen for forslaget om en arktisk beredskapsbase er at som en følge av Svalbards sentrale geografiske plassering i Arktis vil slik base korte ned tiden det tar fra ulykken skjer til hjelpen kommer. På grunn av de store avstandene og det krevende klima i Arktis er det tidsfaktoren som er den største utfordringen.

Dette forslaget er også drøftet med Lokalstyret i Longyearbyen og forelagt Sysselmannen. Tilbakemeldingene er meget positive, men det blir presisert at et slikt tiltak må samkjøres med de foreliggende lokale beredskapsplaner.

Basert på det grundige arbeidet i SARiNOR ble de fire viktigste tiltakene fremhevet:

  • Lagring av riktig utstyr lokalt betyr raskere igangsettelse av redningsaksjoner og eller oljevernaksjoner.
  • Spesialtrenet personell sikrer mer effektiv utnyttelse.
  • Det samme gjelder forslaget om å opprette en hub for samhandling på tvers av organisasjoner og for samarbeid med lokale ressurser i Longyearbyen.
  • Forslaget om styrket kompetansebygging, bedre koordinering og trening har som formål å øke kvaliteten.

Disse funksjonene bør ifølge handlingsplanen være organisert slik at man fra Longyearbyen blir i stand til raskt å igangsette store og krevende redningsaksjoner og eller oljevernaksjoner. I handlingsplanen er det prioritert 11 ulike tiltak som – litt avhengig av forutsetningene – innenfor en periode på 2-5 år har en kostnadsramme på rundt NOK 400 mill.

I og med fremleggelsen av handlingsplanen ble det påpekt at SARiNOR formelt har avsluttet sitt arbeid. Det som gjenstår er arbeidet med å implementere de faglige anbefalingene, noe som vil bli avgjort gjennom en politisk prosess. Partnerne i SARiNOR vil gjerne bidra med faglige innspill, men den politiske prosessen må frontes av MFN og NR.