Solstad Farstad bokfører gevinst etter fusjonen

Publisert 31. August, 2017

Med et overskudd (totalresultat) i andre kvartal 2017 på nær 1,33 milliarder kroner, har Solstad Farstad bokført en betydelig gevinst på 1,54 milliarder kroner etter fusjonen.

Illustrasjonsfoto

Dette fremkommer i kvartalsrapporten.

I samme kvartal i fjor var overskuddet (totalresultatet) på 193 millioner kroner, mens året 2016 sett under et endte med et underskudd på 945 millioner kroner etter skatt.

EBITDA så langt i år er på 349 millioner kroner mot 620 millioner kroner samme periode i fjor.

Resultatregnskapet består av det opprinnelige Solstad Offshore ettersom innfusjoneringsdatoen med Farstad Shipping og Deep Sea Supply var den 22. juni, altså kun en uke før kvartals- og halvårslutt.

Markedet

Solstad Farstad skriver dette om markedet:

Selv om etterspørselen fra kundene har økt sammenlignet med samme periode i fjor, er markedet for offshoreservice-skip generelt fremdeles preget av for lav aktivitet og overkapasitet på fartøy. De kommersielle betingelsene som oppnås er dermed svake. Spesielt gjelder dette supply og ankerhåndtering, hvor markedet er avhengig av økt riggaktivitet for at etterspørselen skal øke igjen. Vi har dog sett en forbedring i spotmarkedet i Nordsjøen, både for supply og ankerhåndtering, så langt i 3Q. Innen subsea-segmentet opplever selskapet en noe høyere aktivitet. Blant annet er dette segmentet positivt påvirket av aktiviteten innenfor fornybar energi. På litt lengre sikt kan en kombinasjon av stabil oljepris og et redusert kostnadsnivå gjøre at oljeselskapene øker sine lete- og produksjonsbudsjetter (E&P) igjen. Dette vil i så fall påvirke markedet positivt. Konsernet har kontrakter på til sammen MNOK 2.100 for 2. halvår 2017.

(Tekst og foto SMe)