Drar i gang prosjekt om autonomi

Publisert 9. April, 2018

Margareta Lützhöf

Nautikkprofessor Margareta Lützhöft ved HVL drar i gang et stort forskningsprosjekt om autonom skipsfart. Kongsberg og Wilhelmsen er allerede sammen om førerløse skip. Men er det liv laga?

Det var i alle fall spørsmålet Lützhöft stilte næringen i et møte nylig.

– Hva mener dere om autonomi? Bør Høgskolen på Vestlandet konsentrere seg om noe som er viktigere?

Svaret hun fikk kan sikkert tolkes i ulike retninger, men en kjerne ligger i at rederiene mener utviklingen vil gå skrittvis og at mye må på plass før autonome skip blir vanlige. Blant annet regleverket og infrastrukturen. Hvordan skal fortøyningssystemene og havnene for øvrig innrettes? Hvordan skal beredskapen om bord tilrettelegges uten mennesker til stede? Hva med passasjerskip og evakueringsrutiner?

HVL sitt nye maritime forskningsprosjekt er finansiert av Forskningsrådet og har deltakelse blant annet fra NTNU, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket. Margareta Lützhöft understreket at det ikke er et teknologiutviklingsprosjekt.

– Vi vil undersøke industriens bekymringer og forventninger og gi beslutningsstøtte til rederier som arbeider med digitalisering og automatisering, sa HVL-professoren.

Det maritime forskningsmiljøet ved Høgskulen på Vestlandet sin avdeling i Haugesund er kommet opp i et tjuetalls forskerstillinger. Fokuset i miljøet er mye på menneskets rolle og operasjonelle problemstillinger.

– Jeg tror ikke autonom skipsfart vil gjøre sjøfolkene arbeidsløse, men de vil få andre oppgaver. En del av forskningsprosjektet vårt vil også være å se på hvordan fremtidens nautikkutdanning må innrettes, sa Margareta Lützhöft.

(Tekst og foto SMe)